persoane fizice

PERSOANE FIZICE
- copie BI/CI ;
- copii documente ce atesta dreptul de proprietate asupra locatiei pentru care se incheie contractul ;

persoane juridice

PERSOANE JURIDICE
- copie BI/CI administrator ;
- copie CIF
- extras de cont bancar
- copii documente spatiu, puncte de lucru ;
- stampila societatii
- imputernicirea de semnare a contractului in cazul in care nu este prezent administratorul firmei ;

reziliere contract

INCETAREA CONTRACTULUI CU SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA
Solicitantul, titular de contract (persoana fizica sau juridica), inainteaza catre SC Directia Publica Motru SA, o cerere de incetare a contractului, cerere care va cuprinde:
- numele si prenumele titularului de contract
- adresa/punctul de lucru de ridicare a deseurilor
- motivul incetarii contractului
In situatia in care, solicitantul in cauza, detine europubela apartinand SC Directia Publica Motru SA, acesta are obligatia, anterior depunerii cererii de reziliere a contractului, sa o predea unitatii, pe baza de proces verbal de predare-primire, document ce va fi anexat, in xerocopie, cererii de reziliere.
Cererea de reziliere trebuie inaintata cu 30 de zile inainte de data de la care contractul inceteaza, dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate SC Directia Publica Motru SA.